Lịch làm việc tuần 18/06/2018->24/06/2018

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Mr.Tiến - QT live:enviet_booker4 11:00 - 19:002404 0888 640.640
Mr.Quang - QT enviet_booker29 08:00 - 12:002229 0965.020.020
Ms.Phương - QT enviet-booker6 08:00 - 12:002206 0969.020.020
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 08:00 - 12:002262 0972.481.481
Ms.Hằng - QT enviet_booker73 08:00 - 12:002273 0966.020.020
Mr.Quang - QT enviet_booker29 13:30 - 17:302229 0965.020.020
Ms.Phương - QT enviet-booker6 13:30 - 17:302206 0969.020.020
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 13:30 - 17:302262 0972.481.481
Ms.Hằng - QT enviet_booker73 13:30 - 17:302273 0966.020.020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 13:30 - 17:002249 0969843843
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 17:30 - 21:302249 0969843843
Ms.Thủy - QT 08:00 - 11:30  0973550550
Ms.Vi - QT enviet_booker47 08:00 - 11:302147 0968 327 327
Ms.Trinh - QT enviet_booker79 08:00 - 11:302179 0918557788
Mr.Dương - QT enviet-booker20 08:00 - 12:002120 0967374374
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 08:00 - 12:002150 0969841841
Ms.Thy - QT 08:00 - 12:002145 0966.724.724
Ms.Lan - QT enviet_booker7 08:00 - 12:002107 0964.144.144
Ms.Huyền - QT enviet_booker8 08:00 - 12:002108 0968.144.144
Ms.Trang - QT enviet_booker1 08:00 - 12:00  0975708708
Ms.Vân - QT enviet_booker2 08:00 - 12:002102 0966 487 487
Ms.Thủy - QT 12:00 - 16:30  0973550550
Ms.Vi - QT enviet_booker47 12:00 - 16:302147 0968 327 327
Ms.Trinh - QT enviet_booker79 12:00 - 16:302179 0918557788
Ms.Hà - QT enviet_booker76 13:30 - 17:002176 0987 55 77 88
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 13:30 - 17:302150 0969841841
Ms.Vân - QT enviet_booker2 13:30 - 17:302102 0966 487 487
Ms.Lan - QT enviet_booker7 13:30 - 17:302107 0964.144.144
Ms.Huyền - QT enviet_booker8 13:30 - 17:302108 0968.144.144
Ms.Trang - QT enviet_booker1 13:30 - 17:30  0975708708
Ms.Hà - QT enviet_booker76 17:30 - 21:302176 0987 55 77 88
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 08:00 - 11:302319 0987495495
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 12:00 - 16:302319 0987495495
NỘI ĐỊA
Ms.Thắm enviet-booker15 08:00 - 12:002415 01649320320
Ms.Vân enviet_booker68 11:00 - 19:002468 0967144144 -
Ms.Thắm enviet-booker15 13:30 - 17:302415 01649320320
Ms.Trinh enviet_booker36 08:00 - 12:002836 0961.330.330
Ms.Trinh enviet_booker36 13:30 - 17:302836 0961.330.330
Ms.Giang enviet_booker83 08:00 - 11:302283 0965030030
Ms.Ly enviet_booker24 08:00 - 12:002224 0962842842
Ms.Giang enviet_booker83 12:00 - 16:302283 0965030030
Ms.Ly enviet_booker24 13:30 - 17:302224 0962842842
Ms.Huyền enviet_booker5 17:30 - 23:00  0988350350
Ms.Huệ enviet_booker82 08:00 - 12:002182 01642320320
Ms.Long enviet_booker75 08:00 - 12:002175 0966.041.041
Ms.Huệ enviet_booker82 13:30 - 17:302182 01642320320
Ms.Tuấn enviet_booker9 13:30 - 17:002109 0974423423
Ms.Long enviet_booker75 13:30 - 17:302175 0966.041.041
Ms.Tuyền enviet_booker66 13:30 - 17:002166 0966742742
Ms.Tuyền enviet_booker66 17:30 - 21:302166 0966742742
Ms.Tuấn enviet_booker9 17:30 - 21:302109 0974423423
Ms.Hảo enviet-booker37 17:30 - 23:00  0966350350
Ms.Ngọc enviet_booker12 08:00 - 12:002512 0962.020 020
Ms.Ngọc enviet_booker12 13:30 - 17:302512 0962.020 020
Ms.Nam enviet_booker80 17:00 - 23:00  01242.061.061
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:002335 0976493493
Ms.Liên enviet-booker35 17:30 - 21:302335 0976493493
Ms.Lợi enviet_booker60 08:00 - 12:002960 0967380380
Ms.Lợi enviet_booker60 13:30 - 17:302960 0967380380