Lịch làm việc tuần 27/03/2017->02/04/2017

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
Phú Quốc : (077) 730.5050
Ms.Lợi enviet_booker60 08:00 - 12:002960 0967380380
Ms.Lợi enviet_booker60 13:30 - 17:302960 0967380380
Hồ Chí Minh : (08) 7300.5050
Ms.Vi enviet_booker47 08:00 - 11:302147 0968 327 327
Ms.Thủy-QT enviet-booker3 08:00 - 11:302103 0973550550
Ms.Trinh-QT enviet_booker79 08:00 - 11:302179 0918557788
Mr.Dương-QT enviet-booker20 08:00 - 12:002120 0967374374
Mr.Long enviet_booker75 08:00 - 12:002175 0966.041.041
Ms.Vân-QT enviet_booker2 08:00 - 12:002102 0966 487 487
Ms.Lan-QT enviet_booker7 08:00 - 12:002107 0964.144.144
Ms.Huyền-QT enviet_booker8 08:00 - 12:002108 0968.144.144
Ms.Trang-QT enviet_booker1 08:00 - 12:002101 0975708708
Ms.Tuyền enviet_booker66 08:00 - 12:002166 0966742742
Ms.Thy-QT enviet_booker45 08:00 - 12:002145 0966.724.724
Ms.Vi enviet_booker47 12:00 - 16:302147 0968 327 327
Ms.Thủy-QT enviet-booker3 12:00 - 16:302103 0973550550
Ms.Trinh-QT enviet_booker79 12:00 - 16:302179 0918557788
Ms.Hà-QT enviet_booker76 13:30 - 17:002176 0987 55 77 88
Mr.Tuấn enviet_booker9 13:30 - 17:002109 0974423423
Mr.Dương-QT enviet-booker20 13:30 - 17:302120 0967374374
Ms.Huệ enviet_booker82 13:30 - 17:002182 01642320320
Mr.Long enviet_booker75 13:30 - 17:302175 0966.041.041
Ms.Lan-QT enviet_booker7 13:30 - 17:302107 0964.144.144
Ms.Vân-QT enviet_booker2 13:30 - 17:302102 0966 487 487
Ms.Tuyền enviet_booker66 13:30 - 17:302166 0966742742
Ms.Huyền-QT enviet_booker8 13:30 - 17:302108 0968.144.144
Ms.Trang-QT enviet_booker1 13:30 - 17:302101 0975708708
Ms.Thúy enviet_booker50 13:30 - 17:302150 0969841841
Ms.Huệ enviet_booker82 17:30 - 21:302182 01642320320
Mr.Tuấn enviet_booker9 17:30 - 21:302109 0974423423
Ms.Hà-QT enviet_booker76 17:30 - 21:302176 0987 55 77 88
Ms.Hảo enviet-booker37 17:30 - 23:00  0966350350
Hà Nội : (04) 7300.5050
Ms.Giang enviet_booker83 08:00 - 11:302283 0965030030
Mr.Quang-QT enviet_booker29 08:00 - 12:002229 0933.320.320
Ms.Phương-QT enviet-booker6 08:00 - 12:002206 0944320320
Ms.Ly enviet_booker24 08:00 - 12:002224 0962842842
Ms.Nga enviet_booker63 08:00 - 12:002249 0966 854 854
Ms.Huyền enviet_booker49 08:00 - 12:002249 0969843843
Ms.Hằng enviet_booker73 08:00 - 12:002273 0966.020.020
Ms.Giang enviet_booker83 12:00 - 16:302283 0965030030
Ms.Ly enviet_booker24 13:30 - 17:302224 0962842842
Ms.Phương-QT enviet-booker6 13:30 - 17:302206 0944320320
Mr.Quang-QT enviet_booker29 13:30 - 17:302229 0933.320.320
Ms.Nga enviet_booker63 13:30 - 17:302249 0966 854 854
Ms.Hằng enviet_booker73 13:30 - 17:302273 0966.020.020
Ms.Huyền enviet_booker49 13:30 - 17:302249 0969843843
Mr.Chinh-QT enviet_booker62 13:30 - 17:002262 0972.481.481
Mr.Chinh-QT enviet_booker62 17:30 - 21:302262 0972.481.481
Ms.Hằng enviet.booker28 17:30 - 21:302273 0996320320
Ms.Huyền enviet_booker5 17:30 - 23:00  0988350350
Đà Nẵng : (0511) 730.5050
Ms.Liên enviet-booker35 08:00 - 11:302335 0976493493
Ms.Liên enviet-booker35 12:00 - 16:302335 0976493493
Ms.Thủy enviet_booker19 13:30 - 17:002319 0987495495
Ms.Thủy enviet_booker19 17:30 - 21:302319 0987495495
Côn Đảo : (064) 730.5050
Ms.Trinh enviet_booker36 08:00 - 12:002836 0961.330.330
Ms.Trinh enviet_booker36 13:30 - 17:302836 0961.330.330
Cần Thơ : (0710) 730.5050
Ms.Ngọc enviet_booker12 08:00 - 12:002512 0962.020 020
Ms.Ngọc enviet_booker12 13:30 - 17:302512 0962.020 020
Mr.Nam enviet_booker80 17:00 - 23:00  01242.061.061
Bình Dương : (0650) 730.5050
Ms.Vân enviet_booker68 08:00 - 12:002468 0967144144 -
Mr.Tiến-QT live:enviet_booker4 11:00 - 19:002404 0888 640.640
Ms.Thắm enviet-booker15 11:00 - 19:002415 01649320320
Ms.Vân enviet_booker68 13:30 - 17:302468 0967144144 -