Lịch làm việc tuần 14/01/2019->20/01/2019

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Hạnh - QT enviet_booker23 08:00 - 11:302223 0962144144
Ms.Hằng - QT enviet_booker73 08:00 - 12:002273 0966.020.020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 08:00 - 12:002249 0969843843
Mr.Quang - QT enviet_booker29 08:00 - 12:002229 0965.020.020
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 08:00 - 12:002262 0972.481.481
Ms.Phương - QT enviet-booker6 09:00 - 12:002206 0969.020.020
Ms.Hạnh - QT enviet_booker23 12:00 - 16:302223 0962144144
Ms.Phương - QT enviet-booker6 13:30 - 17:302206 0969.020.020
Mr.Quang - QT enviet_booker29 13:30 - 17:302229 0965.020.020
Ms.Hằng - QT enviet_booker73 13:30 - 17:302273 0966.020.020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 13:30 - 17:302249 0969843843
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 13:30 - 17:302262 0972.481.481
Ms.Lan - QT enviet_booker7 08:00 - 11:302107 0964.144.144
Ms.Vi - QT enviet_booker47 08:00 - 11:302147 0968 327 327
Ms.Vân - QT enviet_booker2 08:00 - 12:002102 0966 487 487
Mr.Thành - QT enviet-booker20 08:00 - 12:002120 0978320320
Ms.Hà - QT enviet_booker76 08:00 - 12:002176 0987 55 77 88
Ms.Lan - QT enviet_booker7 12:00 - 16:302107 0964.144.144
Ms.Vi - QT enviet_booker47 12:00 - 16:302147 0968 327 327
Ms.Hà - QT enviet_booker76 13:30 - 17:302176 0987 55 77 88
Ms.Vân - QT enviet_booker2 13:30 - 17:302102 0966 487 487
Mr.Thành - QT enviet-booker20 13:30 - 17:302120 0978320320
Ms.Trang - QT enviet_booker1 14:30 - 17:00  0975708708
Ms.Trang - QT enviet_booker1 17:30 - 21:30  0975708708
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 08:00 - 12:002319 0987495495
Mr.Tiến - QT live:enviet_booker4 08:00 - 12:002404 0888 640.640
Mr.Tiến - QT live:enviet_booker4 13:30 - 17:302404 0888 640.640
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 13:00 - 17:002340 0976.496.496
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 13:30 - 17:302319 0987495495
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 17:30 - 21:002340 0976.496.496
NỘI ĐỊA
Ms.Hằng enviet_booker78 08:00 - 12:002478 0989.550.550
Ms.Như enviet_booker68 08:00 - 12:002468 0967144144
Ms.Như enviet_booker68 13:30 - 17:302468 0967144144
Ms.Hằng enviet_booker78 13:30 - 17:302478 0989.550.550
Ms.Ly enviet_booker24 08:00 - 12:002224 0962842842
Ms.Hương booker85_1 08:00 - 12:002285 0969874874
Ms.Dương enviet_booker83 08:00 - 12:002283 0965.030.030
Ms.Phương enviet_booker63 08:00 - 12:002263 0364.621.372
Ms.Ly enviet_booker24 13:30 - 17:302224 0962842842
Ms.Hương booker85_1 13:30 - 17:302285 0969874874
Ms.Phương enviet_booker63 13:30 - 17:302263 0364.621.372
Ms.Dương enviet_booker83 13:30 - 17:302283 0965.030.030
Ms.Huyền enviet_booker5 17:30 - 22:30  0988350350
Ms.Hà enviet_booker12 08:00 - 12:002112 0972610610
Ms.Duyên enviet-booker15 08:00 - 12:002115 0962030030
Ms.Tuấn booker87_3 08:00 - 12:00  0962 020 020
Ms.Long Enviet_booker75 08:00 - 12:002175 0967371371
Ms.Điệp lcc02@enviet-group.com 08:00 - 12:002163 0966041041
Ms.Hà enviet_booker12 13:30 - 17:302112 0972610610
Ms.Điệp lcc02@enviet-group.com 13:30 - 17:302163 0966041041
Ms.Quế enviet_booker82 13:30 - 17:002120 0966 841 841
Ms.Trâm LCC01@enviet-group.com 13:30 - 17:002163 0977041041
Ms.Long Enviet_booker75 13:30 - 17:302175 0967371371
Ms.Tuấn booker87_3 13:30 - 17:30  0962 020 020
Ms.Chi enviet_booker8 13:30 - 17:00  0968144144
Ms.Duyên enviet-booker15 13:30 - 17:302115 0962030030
Ms.Chi enviet_booker8 17:30 - 21:30  0968144144
Ms.Trâm LCC01@enviet-group.com 17:30 - 21:302163 0977041041
Ms.Quế enviet_booker82 17:30 - 21:302120 0966 841 841
Ms.Nhàn enviet_booker9 17:30 - 22:302109 0974423423
Ms.Tiền enviet_booker81 08:00 - 11:302381 0982.310.310
Ms.Kiều booker86@enviet-group.com 08:00 - 12:002386 0997.320.320
Ms.Liên enviet-booker35 08:00 - 12:002335 0976493493
Ms.Tiền enviet_booker81 12:00 - 16:302381 0982.310.310
Ms.Kiều booker86@enviet-group.com 13:30 - 17:302386 0997.320.320
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:302335 0976493493
Ms.Trân booker84@enviet-group.com 13:00 - 17:008318 0966431431
Ms.Trân booker84@enviet-group.com 17:30 - 21:008318 0966431431
BAN LÃNH ĐẠO
Ms.Thy - QT 08:00 - 12:002145 0966.724.724
Ms.Thy - QT 13:30 - 17:302145 0966.724.724