Lịch làm việc tuần 12/11/2018->18/11/2018

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Hạnh - QT enviet_booker23 08:00 - 12:002223 0962144144
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 09:30 - 13:302249 0969843843
Ms.Hằng - QT enviet_booker73 13:30 - 17:302273 0966.020.020
Ms.Vi - QT enviet_booker47 08:00 - 12:002147 0968 327 327
Ms.Lan - QT enviet_booker7 08:00 - 12:002107 0964.144.144
Ms.Vân - QT enviet_booker2 09:30 - 13:302102 0966 487 487
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 13:30 - 17:302150 0969841841
Ms.Hà - QT enviet_booker76 13:30 - 17:302176 0987 55 77 88
Ms.Hà - QT enviet_booker76 16:30 - 17:302176 0987 55 77 88
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 18:00 - 21:002150 0969841841
Ms.Hà - QT enviet_booker76 18:00 - 21:002176 0987 55 77 88
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 08:00 - 12:002319 0987495495
Mr.Tiến - QT live:enviet_booker4 08:00 - 12:002404 0888 640.640
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 13:30 - 17:002340 0976.496.496
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 17:30 - 21:002340 0976.496.496
NỘI ĐỊA
Ms.Hằng enviet_booker78 08:00 - 12:002478 0989.550.550
Ms.Hằng enviet_booker78 13:30 - 17:302478 0989.550.550
Ms.Dương enviet_booker83 13:30 - 17:302283 0965.030.030
Ms.Duyên enviet-booker15 08:00 - 12:002115 0962030030
Ms.Tuấn booker87_3 08:00 - 12:00  0962 020 020
Ms.Điệp lcc02@enviet-group.com 08:00 - 12:002163 0966041041
Ms.Quế enviet_booker82 08:00 - 12:002120 0966 841 841
Ms.Trâm LCC01@enviet-group.com 13:30 - 17:002163 0977041041
Ms.Trâm LCC01@enviet-group.com 17:30 - 21:002163 0977041041
Ms.Chi enviet_booker8 17:30 - 22:30  0968144144
Ms.Hảo enviet-booker37 17:30 - 22:00  0966350350
Ms.Liên enviet-booker35 08:00 - 12:002335 0976493493
Ms.Kiều booker86@enviet-group.com 08:00 - 12:002386 0997.320.320
Ms.Tiền enviet_booker81 09:30 - 13:302381 0982.310.310
Ms.Trân booker84@enviet-group.com 13:30 - 17:008318 0966431431
Ms.Trân booker84@enviet-group.com 17:30 - 21:008318 0966431431
BAN LÃNH ĐẠO
Ms.Thy - QT 08:00 - 12:002145 0966.724.724