Lịch làm việc tuần 18/03/2019->24/03/2019

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Phương - QT enviet-booker6 08:00 - 11:302206 0969.020.020
Ms.Hạnh - QT enviet_booker23 08:00 - 12:002223 0962144144
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 08:00 - 12:002249 0969843843
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 09:30 - 13:302262 0972.481.481
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 13:30 - 17:302262 0972.481.481
Ms.Trang - QT enviet_booker1 08:00 - 12:00  0975708708
Mr.Thành - QT enviet-booker20 09:30 - 13:302120 0978320320
Ms.Lan - QT enviet_booker7 13:30 - 17:302107 0964.144.144
Ms.Lan - QT enviet_booker7 18:00 - 21:002107 0964.144.144
Mr.Tiến - QT live:enviet_booker4 08:00 - 12:002404 0888 640.640
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 09:30 - 13:302340 0976.496.496
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 13:30 - 17:002319 0987495495
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 17:30 - 21:002319 0987495495
NỘI ĐỊA
Ms.Hằng enviet_booker78 08:00 - 12:002478 0989.550.550
Ms.Như enviet_booker68 13:30 - 17:302468 0967144144
Ms.Phương enviet_booker63 13:30 - 17:302263 0343.320.320
Ms.Huyền enviet_booker5 13:30 - 22:00  0988350350
Ms.Quế enviet_booker82 08:00 - 12:002120 0966 841 841
Ms.Trâm LCC01@enviet-group.com 08:00 - 12:002163 0977041041
Ms.Chi enviet_booker8 13:30 - 17:30  0968144144
Ms.Điệp lcc02@enviet-group.com 13:30 - 17:002163 0966041041
Ms.Điệp lcc02@enviet-group.com 17:30 - 21:002163 0966041041
Ms.Nhàn enviet_booker9 17:30 - 22:302109 0974423423
Ms.Chi enviet_booker8 18:00 - 21:00  0968144144
Ms.Kiều booker86@enviet-group.com 08:00 - 12:002386 0997.320.320
Ms.Liên enviet-booker35 08:00 - 12:002335 0976493493
Ms.Tiền enviet_booker81 08:00 - 12:002381 0982.310.310
Ms.Trân booker84@enviet-group.com 13:30 - 17:008318 0966431431
Ms.Trân booker84@enviet-group.com 17:30 - 21:008318 0966431431
BAN LÃNH ĐẠO
Ms.Thy - QT 08:00 - 12:002145 0966.724.724