Lịch làm việc tuần 22/01/2018->28/01/2018

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Hạnh - QT enviet_booker23 08:00 - 12:002223 0962144144
Mr.Quang - QT enviet_booker29 08:00 - 12:002229 0965.020.020
Ms.Phương - QT enviet-booker6 08:00 - 12:002206 0969.020.020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 08:00 - 12:002249 0969843843
Mr.Quang - QT enviet_booker29 13:30 - 17:302229 0965.020.020
Ms.Hạnh - QT enviet_booker23 13:30 - 17:302223 0962144144
Ms.Phương - QT enviet-booker6 13:30 - 17:302206 0969.020.020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 13:30 - 17:302249 0969843843
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 13:30 - 17:002262 0972.481.481
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 17:30 - 21:302262 0972.481.481
Ms.Trinh - QT enviet_booker79 08:00 - 11:302179 0918557788
Mr.Duy - QT enviet_booker8 08:00 - 12:00  0968.144.144
Ms.Hà - QT enviet_booker76 08:00 - 12:002176 0987 55 77 88
Ms.Thy - QT enviet_booker45 08:00 - 12:002145 0966.724.724
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 08:00 - 12:002150 0969841841
Ms.Lan - QT enviet_booker7 08:00 - 12:002107 0964.144.144
Ms.Trinh - QT enviet_booker79 12:00 - 16:302179 0918557788
Ms.Lan - QT enviet_booker7 13:30 - 16:302107 0964.144.144
Ms.Trang - QT enviet_booker1 13:30 - 17:00  0975708708
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 13:30 - 17:302150 0969841841
Ms.Thy - QT enviet_booker45 13:30 - 17:302145 0966.724.724
Ms.Hà - QT enviet_booker76 13:30 - 17:302176 0987 55 77 88
Mr.Duy - QT enviet_booker8 13:30 - 17:30  0968.144.144
Ms.Trang - QT enviet_booker1 17:30 - 21:30  0975708708
Mr.Tiến - QT live:enviet_booker4 08:00 - 12:002404 0888 640.640
Mr.Tiến - QT live:enviet_booker4 13:30 - 17:302404 0888 640.640
NỘI ĐỊA
Ms.Thắm enviet-booker15 08:00 - 12:002415 01649320320
Ms.Hằng enviet_booker78 08:00 - 12:002478 0989.550.550
Ms.Như Enviet_booker 68 08:00 - 12:00  0967144144
Ms.Như Enviet_booker 68 13:30 - 17:30  0967144144
Ms.Hằng enviet_booker78 13:30 - 17:302478 0989.550.550
Ms.Thắm enviet-booker15 13:30 - 17:302415 01649320320
Ms.Trinh enviet_booker36 08:00 - 12:002836 0961.330.330
Ms.Trinh enviet_booker36 13:30 - 17:302836 0961.330.330
Ms.Ly enviet_booker24 08:00 - 12:002224 0962842842
Ms.Hương booker85@enviet-group.com 08:00 - 12:002285 0969874874
Ms.Hằng enviet_booker73 08:00 - 12:002273 0966.020.020
Ms.Giang enviet_booker83 12:00 - 16:302283 0965030030
Ms.Giang enviet_booker83 13:30 - 17:302283 0965030030
Ms.Hương booker85@enviet-group.com 13:30 - 17:302285 0969874874
Ms.Ly enviet_booker24 13:30 - 17:302224 0962842842
Ms.Hằng enviet_booker73 13:30 - 17:302273 0966.020.020
Ms.Hằng enviet.booker28 17:30 - 21:30  0996320320
Ms.Huyền enviet_booker5 17:30 - 22:30  0988350350
Ms.Nhàn enviet_booker9 08:00 - 11:302109 0974423423
Ms.Long Én Việt Booker 75 08:00 - 12:002175 0967371371
Ms.Trâm LCC01@enviet-group.com 08:00 - 12:002163 0977041041
Ms.Hà enviet_booker12 08:00 - 12:002192 0972610610
Ms.Nhàn enviet_booker9 12:00 - 16:302109 0974423423
Ms.Hà enviet_booker12 13:30 - 17:302192 0972610610
Ms.Long Én Việt Booker 75 13:30 - 17:302175 0967371371
Ms.Điệp lcc02@enviet-group.com 13:30 - 17:002163 0966041041
Ms.Trâm LCC01@enviet-group.com 13:30 - 17:302163 0977041041
Ms.Quế enviet_booker82 13:30 - 17:002120 0966 841 841
Ms.Quế enviet_booker82 17:30 - 21:302120 0966 841 841
Ms.Điệp lcc02@enviet-group.com 17:30 - 21:302163 0966041041
Ms.Hảo enviet-booker37 17:30 - 22:30  0966350350
Ms.Kiều booker86@enviet-group.com 08:00 - 11:302386 0997.320.320
Ms.Thủy enviet_booker19 08:00 - 12:002319 0987495495
Ms.Liên enviet-booker35 08:00 - 12:002335 0976493493
Ms.Ngọc enviet_booker40 08:00 - 12:002340 0976.496.496
Ms.Kiều booker86@enviet-group.com 12:00 - 16:302386 0997.320.320
Ms.Tiền enviet_booker81 13:30 - 17:002381 0982.310.310
Ms.Trân booker84@enviet-group.com 13:30 - 17:008318 0966431431
Ms.Ngọc enviet_booker40 13:30 - 17:302340 0976.496.496
Ms.Thủy enviet_booker19 13:30 - 17:302319 0987495495
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:302335 0976493493
Ms.Trân booker84@enviet-group.com 17:30 - 21:308318 0966431431
Ms.Tiền enviet_booker81 17:30 - 21:302381 0982.310.310