Lịch làm việc tuần 11/11/2019->17/11/2019

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Hạnh - QT enviet_booker23 08:00 - 11:302223
0962144144
Mr.Quang - QT enviet_booker29 08:00 - 12:002229
0965020020
Ms.Hằng - QT enviet_booker73 08:00 - 12:002273
0966020020
Ms.Phương - QT enviet-booker6 08:00 - 12:002206
0969020020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 08:00 - 12:002249
0969843843
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 08:00 - 12:002262
0972481481
Ms.Hạnh - QT enviet_booker23 12:00 - 16:302223
0962144144
Ms.Hằng - QT enviet_booker73 13:30 - 16:302273
0966020020
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 13:30 - 17:302262
0972481481
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 13:30 - 17:302249
0969843843
Ms.Phương - QT enviet-booker6 13:30 - 17:302206
0969020020
Mr.Quang - QT enviet_booker29 13:30 - 17:302229
0965020020
Ms.Lan - QT enviet_booker7 08:00 - 11:302107
0964144144
Mr.Thành - QT enviet-booker20 08:00 - 12:00 
0967374374
Ms.Trang - QT enviet_booker1 08:00 - 12:00 
0975708708
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 08:00 - 12:002150
0969841841
Ms.Hà - QT enviet_booker76 08:00 - 12:002176
0987557788
Ms.Vi - QT enviet_booker47 08:00 - 12:002147
0968327327
Ms.Lan - QT enviet_booker7 12:00 - 16:302107
0964144144
Ms.Trang - QT enviet_booker1 13:30 - 17:30 
0975708708
Ms.Vân - QT enviet_booker2 13:30 - 17:002102
0966487487
Ms.Vi - QT enviet_booker47 13:30 - 17:302147
0968327327
Ms.Hà - QT enviet_booker76 13:30 - 17:302176
0987557788
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 13:30 - 17:302150
0969841841
Mr.Thành - QT enviet-booker20 13:30 - 17:30 
0967374374
Ms.Vân - QT enviet_booker2 17:30 - 21:302102
0966487487
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 08:00 - 11:302319
0987495495
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 08:00 - 12:002340
0976496496
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 12:00 - 16:302319
0987495495
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 13:30 - 17:302340
0976496496
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 13:30 - 17:002340
0888640640
Ms.Hiền - QT live:enviet_booker4 17:30 - 21:302340
0888640640
NỘI ĐỊA
Ms.Hương booker85_1 08:00 - 12:002285
0969874874
Ms.Ly enviet_booker24 08:00 - 12:002224
0962842842
Ms.Phương enviet_booker63 08:00 - 12:002263
0343320320
Ms.Ly enviet_booker24 13:30 - 16:302224
0962842842
Ms.Dương enviet_booker83 13:30 - 17:002283
0965030030
Ms.Phương enviet_booker63 13:30 - 17:302263
0343320320
Ms.Hương booker85_1 13:30 - 17:302285
0969874874
Ms.Dương enviet_booker83 17:30 - 21:302283
0965030030
Ms.Huyền enviet_booker5 17:30 - 22:30 
0988350350
Ms.Quế enviet_booker82 08:00 - 11:302120
0966841841
Ms.Nhàn enviet_booker9 08:00 - 12:002109
0974423423
Ms.Long Enviet_booker75 08:00 - 12:002175
0967371371
Ms.Chi enviet_booker8 08:00 - 12:00 
0968144144
Ms.Tuấn live:booker87_3 08:00 - 12:002187
0962020020
Ms.Xuân enviet_booker36 08:00 - 12:002136
0974710710
Ms.Hà enviet_booker12 08:00 - 12:002112
0972610610
Ms.Quế enviet_booker82 12:00 - 15:302120
0966841841
Ms.Hà enviet_booker12 13:30 - 17:302112
0972610610
Ms.Tuấn enviet_booker68 13:30 - 17:002168
0965060060
Ms.Long Enviet_booker75 13:30 - 17:302175
0967371371
Ms.Nhàn enviet_booker9 13:30 - 17:302109
0974423423
Ms.Tuấn live:booker87_3 13:30 - 17:302187
0962020020
Ms.Xuân enviet_booker36 13:30 - 17:302136
0974710710
Ms.Chi enviet_booker8 13:30 - 17:30 
0968144144
Ms.Tuấn enviet_booker68 17:30 - 21:302168
0965060060
Ms.Hảo enviet-booker37 17:00 - 22:30 
0966350350
Ms.Kiều booker86@enviet-group.com 08:00 - 12:002386
0997320320
Ms.Tiền enviet_booker81 08:00 - 12:002381
0982310310
Ms.Trân booker84@enviet-group.com 08:00 - 12:008318
0966431431
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:002335
0976493493
Ms.Tiền enviet_booker81 13:30 - 17:302381
0982310310
Ms.Trân booker84@enviet-group.com 13:30 - 17:308318
0966431431
Ms.Kiều booker86@enviet-group.com 13:30 - 17:302386
0997320320
Ms.Liên enviet-booker35 17:30 - 21:302335
0976493493
BAN LÃNH ĐẠO
Ms.Thy - QT 08:00 - 12:002145
0966724724
Ms.Thy - QT 13:30 - 17:302145
0966724724