Lịch làm việc tuần 16/07/2018->22/07/2018

 TênSkypeThời gianLineĐiện thoại
QUỐC TẾ
Ms.Hạnh - QT enviet_booker23 08:00 - 11:302223 0962144144
Ms.Hằng - QT enviet_booker73 08:00 - 12:002273 0966.020.020
Ms.Huyền - QT enviet_booker49 08:00 - 12:002249 0969843843
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 08:00 - 12:002262 0972.481.481
Ms.Hạnh - QT enviet_booker23 12:00 - 16:302223 0962144144
Ms.Hằng - QT enviet_booker73 13:30 - 17:302273 0966.020.020
Mr.Quang - QT enviet_booker29 13:30 - 17:002229 0965.020.020
Mr.Chinh - QT enviet_booker62 13:30 - 17:302262 0972.481.481
Mr.Quang - QT enviet_booker29 17:30 - 21:302229 0965.020.020
Ms.Lan - QT enviet_booker7 08:00 - 11:302107 0964.144.144
Ms.Vi - QT enviet_booker47 08:00 - 11:302147 0968 327 327
Ms.Hà - QT enviet_booker76 08:00 - 12:002176 0987 55 77 88
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 08:00 - 12:002150 0969841841
Ms.Vân - QT enviet_booker2 08:00 - 12:002102 0966 487 487
Mr.Thành - QT enviet-booker20 08:00 - 12:002120 0978320320
Ms.Thy - QT booker87@enviet-group.com 08:00 - 12:002147 0962.020.020
Ms.Lan - QT enviet_booker7 12:00 - 16:302107 0964.144.144
Ms.Vi - QT enviet_booker47 12:00 - 16:302147 0968 327 327
Ms.Hà - QT enviet_booker76 13:30 - 17:302176 0987 55 77 88
Ms.Thúy - QT enviet_booker50 13:30 - 17:302150 0969841841
Ms.Trinh - QT enviet_booker79 13:30 - 17:002179 0918557788
Ms.Vân - QT enviet_booker2 13:30 - 17:302102 0966 487 487
Mr.Thành - QT enviet-booker20 13:30 - 17:302120 0978320320
Ms.Thy - QT booker87@enviet-group.com 13:30 - 17:302147 0962.020.020
Ms.Trinh - QT enviet_booker79 17:30 - 21:302179 0918557788
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 08:00 - 11:302340 0976496496
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 08:00 - 12:002319 0987495495
Mr.Tiến - QT live:enviet_booker4 08:00 - 12:002404 0888 640.640
Ms.Ngọc - QT enviet_booker40 12:00 - 16:302340 0976496496
Ms.Thủy - QT enviet_booker19 13:30 - 17:302319 0987495495
Mr.Tiến - QT live:enviet_booker4 13:30 - 17:302404 0888 640.640
NỘI ĐỊA
Ms.Hằng enviet_booker78 08:00 - 12:002478 0989.550.550
Ms.Như enviet_booker68 08:00 - 12:002468 0967144144
Ms.Như enviet_booker68 13:30 - 17:302468 0967144144
Ms.Hằng enviet_booker78 13:30 - 17:302478 0989.550.550
Ms.Trinh enviet_booker36 08:00 - 12:002836 0961.330.330
Ms.Trinh enviet_booker36 13:30 - 17:302836 0961.330.330
Ms.Ly enviet_booker24 08:00 - 12:002224 0962842842
Ms.Hương booker85@enviet-group.com 08:00 - 12:002285 0969874874
Ms.Nga enviet_booker63 08:00 - 12:002221 0966 854 854
Ms.Dương enviet_booker83 08:00 - 12:002283 0965.030.030
Ms.Ly enviet_booker24 13:30 - 17:302224 0962842842
Ms.Hương booker85@enviet-group.com 13:30 - 17:302285 0969874874
Ms.Dương enviet_booker83 13:30 - 17:302283 0965.030.030
Ms.Nga enviet_booker63 13:30 - 17:302221 0966 854 854
Ms.Huyền enviet_booker5 17:30 - 22:30  0988350350
Ms.Hà enviet_booker12 08:00 - 12:002112 0972610610
Ms.Nhàn enviet_booker9 08:00 - 12:002109 0974423423
Ms.Long Enviet_booker75 08:00 - 12:002175 0967371371
Ms.Trâm LCC01@enviet-group.com 08:00 - 12:002163 0977041041
Ms.Duyên enviet-booker15 08:00 - 12:002115 0962030030
Ms.Dũng booker88@enviet-group.com 08:00 - 12:00  0978710710
Ms.Trâm LCC01@enviet-group.com 12:30 - 16:302163 0977041041
Ms.Hà enviet_booker12 13:30 - 17:302112 0972610610
Ms.Quế enviet_booker82 13:30 - 17:002120 0966 841 841
Ms.Dũng booker88@enviet-group.com 13:30 - 17:30  0978710710
Ms.Duyên enviet-booker15 13:30 - 17:302115 0962030030
Ms.Nhàn enviet_booker9 13:30 - 17:302109 0974423423
Ms.Điệp lcc02@enviet-group.com 13:30 - 17:002163 0966041041
Ms.Long Enviet_booker75 13:30 - 17:302175 0967371371
Ms.Điệp lcc02@enviet-group.com 17:30 - 21:302163 0966041041
Ms.Quế enviet_booker82 17:30 - 21:302120 0966 841 841
Ms.Hảo enviet-booker37 17:30 - 22:30  0966350350
Ms.Tiền enviet_booker81 08:00 - 12:002381 0982.310.310
Ms.Kiều booker86@enviet-group.com 08:00 - 12:002386 0997.320.320
Ms.Trân booker84@enviet-group.com 08:00 - 12:008318 0966431431
Ms.Liên enviet-booker35 13:30 - 17:002335 0976493493
Ms.Tiền enviet_booker81 13:30 - 17:302381 0982.310.310
Ms.Trân booker84@enviet-group.com 13:30 - 17:308318 0966431431
Ms.Kiều booker86@enviet-group.com 13:30 - 17:302386 0997.320.320
Ms.Liên enviet-booker35 17:30 - 21:302335 0976493493
Ms.Lợi enviet_booker60 08:00 - 12:002960 0967380380
Ms.Lợi enviet_booker60 13:30 - 16:302960 0967380380
BAN LÃNH ĐẠO
Ms.Thy - QT 08:00 - 12:002145 0966.724.724
Ms.Thy - QT 13:30 - 17:302145 0966.724.724